Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Wanneer wordt een VOG afgewezen?

Situaties waarin een VOG kan worden geweigerd

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt doorgaans verleend, tenzij uw verleden aantoont dat dit een risico vormt voor de specifieke functie of activiteit waarvoor u de VOG aanvraagt. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin een VOG kan worden geweigerd. Deze omstandigheden omvatten onder andere:
Het plegen van strafbare feiten die direct relevant zijn voor de functie of activiteit waarvoor u de VOG aanvraagt.
Het vertonen van een patroon van herhaalde overtredingen, zelfs als deze op zichzelf niet direct verband houden met de functie.
3. Ernstige misdrijven, zoals zedendelicten, die vaak strenger worden beoordeeld.
Belangrijk is dat elke VOG-aanvraag individueel wordt beoordeeld, waarbij de aard van het delict, de terugkijktermijn en de relatie van het delict tot de functie in overweging worden genomen.

Procedure voor het nemen van een beslissing over VOG-verstrekking

De beslissing over het al dan niet verlenen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, specifiek de Dienst Justis. Deze besluitvorming omvat de evaluatie van uw justitiële verleden en het beoordelen of dit een potentieel risico vormt voor de specifieke functie of activiteit waarvoor u de VOG aanvraagt. In het geval van strafbare feiten analyseert Dienst Justis de aard van deze feiten en het potentiële gevaar dat ze kunnen opleveren voor de beoogde functie of activiteit.
Het verwerken van VOG-aanvragen kan tot acht weken duren. Gedurende deze periode wordt alle relevante informatie zorgvuldig beoordeeld voordat een beslissing wordt genomen over de VOG-verstrekking.

Stappen te nemen bij een VOG-weigering

Indien uw aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt afgewezen, ontvangt u een schriftelijke kennisgeving met de redenen voor deze weigering, bekend als een ‘voorgenomen weigering’. U heeft het recht om tegen deze beslissing in beroep te gaan, conform de procedures die zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. In uw bezwaarschrift dient u duidelijk te vermelden waarom u van mening bent dat u toch in aanmerking komt voor een VOG.
Als u meer inzicht wilt krijgen in uw justitiële verleden, kunt u een verzoek tot inzage indienen bij de frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Bij dit verzoek voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs toe.

Het is van cruciaal belang om deze stappen zorgvuldig te volgen en tijdig te reageren om uw kansen op het alsnog verkrijgen van een VOG te vergroten.